Proff
Proff

Barlind AS

Org nr989 953 273
AdresseLeirvåggata 1, 6900 Florø

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter75648--0
Annen driftsinntekt-1 004---
Sum driftsinntekter7561 052--0
Varekostnad599---0
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader--000
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1243341035959
Driftsresultat33719−103−59−59
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-0000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1----
Sum finansinntekter10000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad23--0
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader23--0
Resultat før skatt32716−103−59−59
Sum skatt-----
Ordinært resultat32716−103−59−59
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat32716−103−59−59
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler00000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager8 5175 7957 4857 3826 849
Kundefordringer5----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer52 019---
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2086875168166
Sum Kasse/Bank/Post2086875168166
Sum omløpsmidler8 7298 5017 5367 4497 014
Sum eiendeler8 7298 5017 5367 4497 014
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital8−24−739−637−577
Annen egenkapital8----
Sum egenkapital10876−639−537−477
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld7 4227 9047 8847 6846 654
Annen langsiktig gjeld7 4227 9047 8847 6846 654
Sum langsiktig gjeld7 4227 9047 8847 6846 654
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 192520291300837
Skyldig offentlige avgifter----0
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld7-011
Sum kortsiktig gjeld1 199520291301837
Sum gjeld8 6218 4248 1767 9867 492
SUM EGENKAPITAL OG GJELD8 7298 5017 5367 4497 014
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her

Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Barlind AS

Org nr 989 953 273

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo