Proff
Proff
Enheten er meldt oppløst 03.11.2023

Evomark AS

Org nr924 925 841
AdressePilestredet 10, 0180 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2021-122020-12
Startdato

01.01.2021

09.03.2020

Sluttdato

31.12.2021

31.12.2020

LEDERLØNN

2021-122020-12
ValutaNOKNOK
Lønn--
Leder annen godtgjørelse--

RESULTATREGNSKAP

2021-122020-12
ValutaNOKNOK
Sum salgsinntekter897154
Annen driftsinntekt--
Sum driftsinntekter897154
Varekostnad206-
Beholdningsendringer--
Lønnskostnader32798
Herav kun lønn28181
Ordinære avskrivninger--
Nedskrivning--
Andre driftskostnader34472
Driftsresultat20−16
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern--
Inntekt på investering i datterselskap--
Sum annen renteinntekt-0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap--
Sum annen finansinntekt--
Sum finansinntekter-0
Nedskrivning fin. anleggsmidler--
Sum annen rentekostnad0-
Andre finanskostnader--
Sum annen finanskostnad--
Sum finanskostnader0-
Resultat før skatt20−16
Sum skatt9-
Ordinært resultat11−16
Ekstraordinære inntekter--
Ekstraordinære kostnader--
Skatt ekstraordinært--
Årsresultat11−16
Ordinært utbytte--
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte--
Konsernbidrag--

BALANSEREGNSKAP

2021-122020-12
ValutaNOKNOK
Goodwill--
Sum immaterielle midler--
Sum anleggsmidler150
Tomter, bygninger og annen fast eiendom--
Maskiner/anlegg/biler--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler--
Sum varige driftsmidler--
Aksjer/Investeringer i datterselskap--
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige--
Investeringer i aksjer og andeler15-
Andre fordringer--
Sum finansielle anleggsmidler15-
Sum varelager--
Kundefordringer32-
Konsernfordringer--
Sum fordringer8616
Sum investeringer--
Kasse/Bank/Post2946
Sum Kasse/Bank/Post2946
Sum omløpsmidler11462
Sum eiendeler13062
Aksje/Selskapskapital3030
Annen innskutt egenkapital--
Sum innskutt egenkapital3030
Sum opptjent egenkapital−5−16
Annen egenkapital--
Sum egenkapital2514
Sum avsetninger til forpliktelser--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner--
Langsiktig konserngjeld--
Ansvarlig lånekapital--
Sum annen langsiktig gjeld--
Annen langsiktig gjeld--
Sum langsiktig gjeld00
Gjeld til kredittinstitusjoner--
Leverandørgjeld−35−6
Skyldig offentlige avgifter4524
Ordinært utbytte--
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte--
Kortsiktig konserngjeld--
Annen kortsiktig gjeld8630
Sum kortsiktig gjeld10548
Sum gjeld10548
SUM EGENKAPITAL OG GJELD13062
Garantistillelser--
Pantstillelser--
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Evomark AS

Org nr 924 925 841

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo