Proff
Proff

Greenpaint AS

Org nr921 620 705
AdresseTømmerbakken 7, 5101 Eidsvågneset

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter4821096-
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter4821096-
Varekostnad−10513071-
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader00339-
Herav kun lønn-02810
Ordinære avskrivninger0078-
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader15112319722617
Driftsresultat−94−615−207−248−17
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt--00-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt----0
Sum finansinntekter--000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0034-
Andre finanskostnader-015-
Sum annen finanskostnad-015-
Sum finanskostnader0039-
Resultat før skatt−94−615−210−256−17
Sum skatt-----
Ordinært resultat−94−615−210−256−17
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−94−615−210−256−17
Ordinært utbytte00-00
Ekstraordinært utbytte00---
Tilleggsutbytte00---
Sum utbytte00-00
Konsernbidrag00-00

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0003-
Sum anleggsmidler000620
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler--059-
Sum varige driftsmidler--059-
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager402390493493-
Kundefordringer06---
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1471605443-
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post51305626
Sum Kasse/Bank/Post51305626
Sum omløpsmidler5555511 06755226
Sum eiendeler5555511 06761426
Aksje/Selskapskapital1 3231 3233453830
Annen innskutt egenkapital-097888
Sum innskutt egenkapital1 3231 3231 3234538
Sum opptjent egenkapital−1 193−1 099−484−273−17
Annen egenkapital−940−273−256-
Sum egenkapital130224839−22821
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---47-
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld415326211779-
Annen langsiktig gjeld415326211779-
Sum langsiktig gjeld4153262118270
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld932217-
Skyldig offentlige avgifter0−1−6−11-
Ordinært utbytte00-00
Ekstraordinært utbytte00---
Tilleggsutbytte00---
Sum utbytte00-00
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld--0106
Sum kortsiktig gjeld9116166
Sum gjeld4243272288426
SUM EGENKAPITAL OG GJELD5555511 06761426
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her

Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Greenpaint AS

Org nr 921 620 705

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo