Proff
Proff

Keol Holding AS

Org nr988 929 565
AdresseØstre Strandgate 20 A, 4610 Kristiansand S

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-----
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn00000
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader78767
Driftsresultat−7−8−7−6−7
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt00000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt3 4302 1361 715451600
Sum finansinntekter3 4302 1371 715451600
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0--0-
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader0--0-
Resultat før skatt3 4232 1281 708445593
Sum skatt2112700
Ordinært resultat3 4022 1161 701445593
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat3 4022 1161 701445593
Ordinært utbytte1 5002 115750450600
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte1 5002 115750450600
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler4 7814 7814 7814 7814 781
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler4 7814 7814 7814 7814 781
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer3 4302 1361 715451600
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post223977212121
Sum Kasse/Bank/Post223977212121
Sum omløpsmidler3 6533 1131 736472621
Sum eiendeler8 4347 8946 5175 2535 402
Aksje/Selskapskapital485485485485485
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital4 7744 7744 7744 7624 767
Sum opptjent egenkapital2 092940939--
Annen egenkapital2 092940939--
Sum egenkapital6 8665 7145 7134 7624 767
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-6---
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte1 5002 115750450600
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte1 5002 115750450600
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld4747474035
Sum kortsiktig gjeld1 5682 180804490635
Sum gjeld1 5682 180804490635
SUM EGENKAPITAL OG GJELD8 4347 8946 5175 2535 402
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Keol Holding AS

Org nr 988 929 565

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo