Proff
Proff

Kg Regnskap Kaj T Grinde

Org nr889 480 912
Telefon464 73 645
AdresseÅrfuglveien 5, 3243 Kodal

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2013-122012-122011-122010-122009-12
Startdato

01.01.2013

01.01.2012

01.01.2011

01.01.2010

01.01.2009

Sluttdato

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2010

31.12.2009

LEDERLØNN

2013-122012-122011-122010-122009-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn00000
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2013-122012-122011-122010-122009-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter0012107
Annen driftsinntekt00000
Sum driftsinntekter0012107
Varekostnad00000
Beholdningsendringer00000
Lønnskostnader00000
Herav kun lønn00000
Ordinære avskrivninger00000
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader001287
Driftsresultat0002−1
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern00000
Inntekt på investering i datterselskap00000
Sum annen renteinntekt00000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap00000
Sum annen finansinntekt00000
Sum finansinntekter00000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad00001
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad00000
Sum finanskostnader00001
Resultat før skatt0002−1
Sum skatt00000
Ordinært resultat0002−1
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært00000
Årsresultat0002−1
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2013-122012-122011-122010-122009-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler00000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler00000
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige00000
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler00000
Sum varelager00000
Kundefordringer0012105
Konsernfordringer-----
Sum fordringer0012105
Sum investeringer00000
Kasse/Bank/Post---015
Sum Kasse/Bank/Post---015
Sum omløpsmidler00121020
Sum eiendeler00121020
Aksje/Selskapskapital---10-
Annen innskutt egenkapital----20
Sum innskutt egenkapital0001020
Sum opptjent egenkapital001200
Annen egenkapital0012--
Sum egenkapital00121020
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld00000
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld---0-
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld-----
Sum kortsiktig gjeld00000
Sum gjeld00000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD00121020
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Kg Regnskap Kaj T Grinde

Org nr 889 480 912

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo