Proff
Proff

Ole og Anna Eikeset's Fond

Org nr977 146 429
AdresseGranden 4, 6723 Svelgen

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter00000
Annen driftsinntekt00100
Sum driftsinntekter00100
Varekostnad0-000
Beholdningsendringer0-000
Lønnskostnader0-000
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger0-000
Nedskrivning0-000
Andre driftskostnader65333
Driftsresultat−6−5−2−3−3
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt2--28
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt0---0
Sum finansinntekter2--28
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0---0
Andre finanskostnader0---0
Sum annen finanskostnad0---0
Sum finanskostnader0---0
Resultat før skatt−4−5−2−15
Sum skatt-----
Ordinært resultat−4−5−2−15
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−4−5−2−15
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler00000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige0-000
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer-----
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post347369392411432
Sum Kasse/Bank/Post347369392411432
Sum omløpsmidler347369392411432
Sum eiendeler347369392411432
Aksje/Selskapskapital347369---
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital347369---
Sum opptjent egenkapital--392411432
Annen egenkapital--392411432
Sum egenkapital347369392411432
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld-----
Sum kortsiktig gjeld-----
Sum gjeld00000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD347369392411432
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Ole og Anna Eikeset's Fond

Org nr 977 146 429

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo