Proff
Proff

Nordfjord Minnegåve

Org nr977 146 895

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter00---
Annen driftsinntekt00---
Sum driftsinntekter00---
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader8141093
Driftsresultat−8−14−10−9−3
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt314-3
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt11-4-
Sum finansinntekter42443
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad000--
Andre finanskostnader1--0-
Sum annen finanskostnad1--0-
Sum finanskostnader1000-
Resultat før skatt−5−12−6−50
Sum skatt-----
Ordinært resultat−5−12−6−50
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−5−12−6−50
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler00000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer-----
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post382393399408410
Sum Kasse/Bank/Post382393399408410
Sum omløpsmidler382393399408410
Sum eiendeler382393399408410
Aksje/Selskapskapital---321410
Annen innskutt egenkapital--85--
Sum innskutt egenkapital297302399321410
Sum opptjent egenkapital8585-85-
Annen egenkapital8585-85-
Sum egenkapital382387399406410
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-7---
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld---2-
Sum kortsiktig gjeld-7-2-
Sum gjeld07020
SUM EGENKAPITAL OG GJELD382393399408410
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her

Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Nordfjord Minnegåve

Org nr 977 146 895

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo