Proff
Proff

Sameiet Furuberglia

Org nr997 559 770
Adressec/o Fokus Regnskap Aslak Bolts gate 40E, 2316 Hamar

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2017-122016-122015-122014-122013-12
Startdato

01.01.2017

01.01.2016

01.01.2015

01.01.2014

01.01.2013

Sluttdato

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

LEDERLØNN

2017-122016-122015-122014-122013-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn0----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2017-122016-122015-122014-122013-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter00000
Annen driftsinntekt298 560205270171173
Sum driftsinntekter298 560205270171173
Varekostnad207 1120000
Beholdningsendringer00000
Lønnskostnader00000
Herav kun lønn0----
Ordinære avskrivninger00000
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader0184243121178
Driftsresultat91 448212650−6
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern00000
Inntekt på investering i datterselskap00000
Sum annen renteinntekt00000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap00000
Sum annen finansinntekt2660000
Sum finansinntekter2660000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad00000
Andre finanskostnader----0
Sum annen finanskostnad00000
Sum finanskostnader00000
Resultat før skatt91 714222750−5
Sum skatt00000
Ordinært resultat91 714222750−5
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært00000
Årsresultat91 714222750−5
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2017-122016-122015-122014-122013-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler00000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler00000
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige00000
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler00000
Sum varelager00000
Kundefordringer76 688--00
Konsernfordringer-----
Sum fordringer76 6882019827
Sum investeringer00000
Kasse/Bank/Post233 59714612214356
Sum Kasse/Bank/Post233 59714612214356
Sum omløpsmidler310 28516614122564
Sum eiendeler310 28516614122564
Aksje/Selskapskapital0----
Annen innskutt egenkapital-000-
Sum innskutt egenkapital00000
Sum opptjent egenkapital252 81916114011363
Annen egenkapital252 81916114011363
Sum egenkapital252 81916114011363
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld00000
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-10820
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld57 46631301
Sum kortsiktig gjeld57 466511121
Sum gjeld57 466511121
SUM EGENKAPITAL OG GJELD310 28516614122564
Garantistillelser----0
Pantstillelser----0
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Sameiet Furuberglia

Org nr 997 559 770

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo