Proff
Proff

Sameiet Vårveien 24

Org nr979 776 497
AdresseVårveien 24, 3024 Drammen

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2010-122009-122008-122007-122006-12
Startdato

01.01.2010

01.01.2009

01.01.2008

01.01.2007

01.01.2006

Sluttdato

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2007

31.12.2006

LEDERLØNN

2010-122009-122008-122007-122006-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--0--
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2010-122009-122008-122007-122006-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter00000
Annen driftsinntekt4814730524513
Sum driftsinntekter4814730524513
Varekostnad00000
Beholdningsendringer00000
Lønnskostnader676806978
Herav kun lønn-30616068
Ordinære avskrivninger00000
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader5344320352397
Driftsresultat−121−27010338
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern00000
Inntekt på investering i datterselskap00000
Sum annen renteinntekt01000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap00000
Sum annen finansinntekt00062
Sum finansinntekter01062
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad00000
Andre finanskostnader----0
Sum annen finanskostnad00000
Sum finanskostnader00000
Resultat før skatt−120−26010940
Sum skatt00000
Ordinært resultat−120−26010940
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært00000
Årsresultat−120−26010940
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2010-122009-122008-122007-122006-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler00000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler00000
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige00000
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler00000
Sum varelager00000
Kundefordringer116305-11181
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1413300149101
Sum investeringer00000
Kasse/Bank/Post201231-353244
Sum Kasse/Bank/Post201231-353-
Sum omløpsmidler3425610503345
Sum eiendeler3425610503345
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital00000
Sum opptjent egenkapital3164360415306
Annen egenkapital316436-415306
Sum egenkapital3164360415306
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld00000
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld14−4-7323
Skyldig offentlige avgifter118-66
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld-121-910
Sum kortsiktig gjeld2612508839
Sum gjeld2612508839
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3425610503345
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Sameiet Vårveien 24

Org nr 979 776 497

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo