Proff
Proff

Trygg Handel AS

Org nr994 323 490
AdresseTorgbygget, 3580

Svindelhåndtering
Trygg Handel er Norges desidert største og mest aktive aktør som beskytter norsk næringsliv mot svindel.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--0--
Leder annen godtgjørelse--0--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter4 5215 9666 4456 8146 800
Annen driftsinntekt023424--
Sum driftsinntekter4 5216 1996 4686 8146 800
Varekostnad2 8012 5502 9633 2413 839
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-033874-
Herav kun lønn--307--
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 7992 9603 2113 5893 308
Driftsresultat−1 078690−44−91−347
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt641314-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1867100
Sum finansinntekter81281230
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad467320
Andre finanskostnader7750575654
Sum annen finanskostnad7750575654
Sum finanskostnader8157645974
Resultat før skatt−1 152644−27−127−421
Sum skatt--0746−63
Ordinært resultat−1 152644−27−873−358
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−1 152644−27−873−358
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler--00746
Sum anleggsmidler0000746
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer497455281496744
Konsernfordringer-----
Sum fordringer501457347549744
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post703559307398260
Sum Kasse/Bank/Post703559307398260
Sum omløpsmidler1 2041 0166549461 004
Sum eiendeler1 2041 0166549461 749
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital104104104104104
Sum opptjent egenkapital−3 152−2 000−2 644−2 617−1 744
Annen egenkapital-----
Sum egenkapital−3 048−1 896−2 540−2 513−1 640
Sum avsetninger til forpliktelser--000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld3515554149144
Skyldig offentlige avgifter216199425297270
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld4 0002 5582 7163 0132 976
Sum kortsiktig gjeld4 2522 9123 1943 4593 390
Sum gjeld4 2522 9123 1943 4593 390
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 2041 0166549461 749
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Trygg Handel AS

Org nr 994 323 490

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo