Proff
Proff

CORVITA CARE AS

Org nr929 521 714
Telefon974 25 595
AdresseVestsideveien 63, 3404 Lier

Corvitas filosofi tar utgangspunkt i Løgstrups utsagn "Når vi møter et annet menneske holder vi en del av deres liv i våre hender." Med dette som grunnsetning skreddersyr vi behandlingsopplegg og tar utgangspunkt i den enkeltes behov og erfaringer, ikke forhåndsvalgte teorier eller metoder. Vi har en grunnleggende tro og respekt for den enkeltes unike erfaringer og ønsker for eget liv. For å legge til rette for god utvikling vil vi etterstrebe et godt samarbeid med barnet, ungdommen og deres familie og nettverk.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-12
Startdato

25.05.2022

Sluttdato

31.12.2022

LEDERLØNN

2022-12
ValutaNOK
Lønn-
Leder annen godtgjørelse-

RESULTATREGNSKAP

2022-12
ValutaNOK
Sum salgsinntekter3 486
Annen driftsinntekt-
Sum driftsinntekter3 486
Varekostnad3 182
Beholdningsendringer-
Lønnskostnader-
Herav kun lønn-
Ordinære avskrivninger15
Nedskrivning-
Andre driftskostnader261
Driftsresultat29
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-
Inntekt på investering i datterselskap-
Sum annen renteinntekt-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-
Sum annen finansinntekt-
Sum finansinntekter-
Nedskrivning fin. anleggsmidler-
Sum annen rentekostnad-
Andre finanskostnader6
Sum annen finanskostnad6
Sum finanskostnader6
Resultat før skatt22
Sum skatt5
Ordinært resultat18
Ekstraordinære inntekter-
Ekstraordinære kostnader-
Skatt ekstraordinært-
Årsresultat18
Ordinært utbytte-
Ekstraordinært utbytte-
Tilleggsutbytte-
Sum utbytte-
Konsernbidrag-

BALANSEREGNSKAP

2022-12
ValutaNOK
Goodwill-
Sum immaterielle midler-
Sum anleggsmidler585
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-
Maskiner/anlegg/biler-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler585
Sum varige driftsmidler585
Aksjer/Investeringer i datterselskap-
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-
Investeringer i aksjer og andeler-
Andre fordringer-
Sum finansielle anleggsmidler-
Sum varelager-
Kundefordringer2 373
Konsernfordringer-
Sum fordringer2 735
Sum investeringer-
Kasse/Bank/Post233
Sum Kasse/Bank/Post233
Sum omløpsmidler2 967
Sum eiendeler3 553
Aksje/Selskapskapital30
Annen innskutt egenkapital65
Sum innskutt egenkapital95
Sum opptjent egenkapital18
Annen egenkapital18
Sum egenkapital112
Sum avsetninger til forpliktelser23
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner480
Langsiktig konserngjeld-
Ansvarlig lånekapital-
Sum annen langsiktig gjeld-
Annen langsiktig gjeld-
Sum langsiktig gjeld503
Gjeld til kredittinstitusjoner-
Leverandørgjeld2 256
Skyldig offentlige avgifter-
Ordinært utbytte-
Ekstraordinært utbytte-
Tilleggsutbytte-
Sum utbytte-
Kortsiktig konserngjeld-
Annen kortsiktig gjeld682
Sum kortsiktig gjeld2 938
Sum gjeld3 441
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 553
Garantistillelser-
Pantstillelser-
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7037345

Mer info fra Forvalt

CORVITA CARE AS

Org nr 929 521 714

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo