Proff
Proff

DE SOM KAN AS

Org nr928 513 130
Telefon482 08 669

Vi ønsker å assistere deg med håndverkertjenester og flytting.
Vi er engasjerte med lang erfaring innen flytting og håndverk.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-12
Startdato

01.01.2022

Sluttdato

31.12.2022

LEDERLØNN

2022-12
ValutaNOK
Lønn-
Leder annen godtgjørelse-

RESULTATREGNSKAP

2022-12
ValutaNOK
Sum salgsinntekter2 181
Annen driftsinntekt-
Sum driftsinntekter2 181
Varekostnad-
Beholdningsendringer-
Lønnskostnader724
Herav kun lønn-
Ordinære avskrivninger-
Nedskrivning-
Andre driftskostnader943
Driftsresultat514
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-
Inntekt på investering i datterselskap-
Sum annen renteinntekt-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-
Sum annen finansinntekt-
Sum finansinntekter-
Nedskrivning fin. anleggsmidler-
Sum annen rentekostnad1
Andre finanskostnader-
Sum annen finanskostnad-
Sum finanskostnader1
Resultat før skatt514
Sum skatt113
Ordinært resultat400
Ekstraordinære inntekter-
Ekstraordinære kostnader-
Skatt ekstraordinært-
Årsresultat400
Ordinært utbytte-
Ekstraordinært utbytte-
Tilleggsutbytte-
Sum utbytte-
Konsernbidrag-

BALANSEREGNSKAP

2022-12
ValutaNOK
Goodwill-
Sum immaterielle midler-
Sum anleggsmidler18
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-
Maskiner/anlegg/biler-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-
Sum varige driftsmidler-
Aksjer/Investeringer i datterselskap-
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-
Investeringer i aksjer og andeler-
Andre fordringer18
Sum finansielle anleggsmidler18
Sum varelager-
Kundefordringer272
Konsernfordringer-
Sum fordringer272
Sum investeringer-
Kasse/Bank/Post275
Sum Kasse/Bank/Post275
Sum omløpsmidler547
Sum eiendeler565
Aksje/Selskapskapital-
Annen innskutt egenkapital-
Sum innskutt egenkapital-
Sum opptjent egenkapital400
Annen egenkapital400
Sum egenkapital400
Sum avsetninger til forpliktelser-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner−87
Langsiktig konserngjeld-
Ansvarlig lånekapital-
Sum annen langsiktig gjeld-
Annen langsiktig gjeld-
Sum langsiktig gjeld−87
Gjeld til kredittinstitusjoner-
Leverandørgjeld−59
Skyldig offentlige avgifter133
Ordinært utbytte-
Ekstraordinært utbytte-
Tilleggsutbytte-
Sum utbytte-
Kortsiktig konserngjeld-
Annen kortsiktig gjeld64
Sum kortsiktig gjeld252
Sum gjeld164
SUM EGENKAPITAL OG GJELD565
Garantistillelser-
Pantstillelser-
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7050983

Autorisasjoner


Åpningstider

Mandag
Døgnåpent
Tirsdag
Døgnåpent
Onsdag
Døgnåpent
Torsdag
Døgnåpent
Fredag
Døgnåpent
Lørdag
Stengt
Søndag
Stengt

Mer info fra Forvalt

DE SOM KAN AS

Org nr 928 513 130

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo