Proff
Proff

FLID MEKANISKE AS

Org nr927 387 271
Telefon920 72 699
AdresseTuverudveien 6, 3426 Gullaug

Bearbeiding og sammenføyning av stål betraktes som spesielle prosesser, noe som betyr at kvaliteten ikke umiddelbart kan verifiseres. God kvalitet må bygges inn i produktet av dyktige fagarbeidere som jobber i etablerte prosesser ledet av erfarne fageksperter.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

LEDERLØNN

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn---
Leder annen godtgjørelse---

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter3 668764268
Annen driftsinntekt−801--
Sum driftsinntekter2 867764268
Varekostnad1 02010869
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader634444116
Herav kun lønn554--
Ordinære avskrivninger---
Nedskrivning---
Andre driftskostnader37220321
Driftsresultat8411062
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt-0-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt27--
Sum finansinntekter270-
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad---
Andre finanskostnader34-
Sum annen finanskostnad34-
Sum finanskostnader38-
Resultat før skatt865262
Sum skatt182014
Ordinært resultat683149
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat683149
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte---
Konsernbidrag---

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill---
Sum immaterielle midler---
Sum anleggsmidler000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---
Maskiner/anlegg/biler---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler---
Sum varige driftsmidler---
Aksjer/Investeringer i datterselskap---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler---
Andre fordringer---
Sum finansielle anleggsmidler---
Sum varelager---
Kundefordringer1 193875
Konsernfordringer---
Sum fordringer1 193875
Sum investeringer0310
Kasse/Bank/Post1 755126132
Sum Kasse/Bank/Post1 755126132
Sum omløpsmidler2 948217147
Sum eiendeler2 948217147
Aksje/Selskapskapital303030
Annen innskutt egenkapital−6−6−6
Sum innskutt egenkapital242424
Sum opptjent egenkapital7345162
Annen egenkapital7345162
Sum egenkapital7587687
Sum avsetninger til forpliktelser---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---
Langsiktig konserngjeld---
Ansvarlig lånekapital---
Sum annen langsiktig gjeld---
Annen langsiktig gjeld---
Sum langsiktig gjeld000
Gjeld til kredittinstitusjoner---
Leverandørgjeld699--
Skyldig offentlige avgifter4497948
Kortsiktig konserngjeld---
Annen kortsiktig gjeld8606212
Sum kortsiktig gjeld2 19014160
Sum gjeld2 19014160
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 948217147
Garantistillelser---
Pantstillelser---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7058260

Åpningstider

Mandag
9:00 - 17:00
Tirsdag
9:00 - 17:00
Onsdag
9:00 - 17:00
Torsdag
9:00 - 17:00
Fredag
9:00 - 17:00

Mer info fra Forvalt

FLID MEKANISKE AS

Org nr 927 387 271

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo