Proff
Proff

HADSEL ASVO KOMPETANSE AS

Org nr828 703 412
AdresseStrandgata 58, 8445 Melbu

Litt om bedriften Hadsel ASVO AS er en vekst- og attføringsbedrift, med produksjon av varer og tjenester. Bedriftens formål er at vi skal gi tilbud til mennesker som trenger bistand for å kvalifisere seg for arbeidsmarkedet i det ordinære arbeidsliv, eller ansettelse i tilrettelagt arbeid. Selskapet skal bidra til at den enkelte opplever personlig utvikling og økt livskvalitet gjennom meningsfullt arbeid. Hadsel ASVO AS ble stiftet 01.01.1996 med Hadsel kommune som hovedaksjonær. Uttrykket «ASVO» står for «Arbeidssamvirke i offentlig virksomhet». Visjon og verdier Vi ønsker å bidra til å stimulere den enkeltes muligheter og derav kommer bedriftens visjon: «Arbeidsglede og utvikling». Bedriften legger vekt på at alle ansatte skal opptre med respekt og faglig dyktighet overfor alle vi er i kontakt med. Bedriftens verdisyn skal prege arbeidsdagen for alle ved Hadsel ASVO AS. Hver enkelt har krav på individuell oppfølging og tilrettelegging. For å sikre brukermedvirkning hos oss har vi jevnlige møter (allmøter, avdelingsmøter og medarbeidersamtaler). Vi ønsker at alle utarbeider sin egen plan og er med i planlegging av sin arbeidsdag. Les mer om vår visjon og verdier her. Tiltakene Vi er tilbydere av arbeidsmarkedstiltaket VTA (varig tilrettelagt arbeid) med 20 plasser. Alle som har, eller forventes å få innvilget uføretrygd, kan søke på en VTA-plass. Les mer. Vi har et team jobbveiledere som tilbyr arbeidsmarkedstiltakene AFT (arbeidsforberedende trening), Oppfølging og Avklaring. Vi har også et samarbeid med Flyktningtjenesten i Hadsel kommune om å bistå deltakere i Jobbsjansen og Introduksjonsprogrammet med å knytte kontakt med arbeidslivet. Den enkelte jobbsøker får sin egen jobbveileder som samarbeider med dem for å nå deres mål. Les mer. Bedriften kan også tilby lærekandidatplasser innenfor 6 fag. Våre arbeidsledere har bred erfaring innen ulike yrkesfag som for eksempel trevare, vaskeri, butikk, yrkessjåfør og gjenvinning. Les mer.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-12
Startdato

01.01.2023

30.11.2021

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

LEDERLØNN

2023-122022-12
ValutaNOKNOK
Lønn--
Leder annen godtgjørelse--

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-12
ValutaNOKNOK
Sum salgsinntekter3 8152 843
Annen driftsinntekt--
Sum driftsinntekter3 8152 843
Varekostnad--
Beholdningsendringer--
Lønnskostnader1 945978
Herav kun lønn-894
Ordinære avskrivninger--
Nedskrivning--
Andre driftskostnader1 8761 163
Driftsresultat−5701
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern--
Inntekt på investering i datterselskap--
Sum annen renteinntekt--
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap--
Sum annen finansinntekt--
Sum finansinntekter--
Nedskrivning fin. anleggsmidler--
Sum annen rentekostnad180
Andre finanskostnader--
Sum annen finanskostnad--
Sum finanskostnader180
Resultat før skatt−24701
Sum skatt−5154
Ordinært resultat−19547
Ekstraordinære inntekter--
Ekstraordinære kostnader--
Skatt ekstraordinært--
Årsresultat−19547
Ordinært utbytte--
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte--
Konsernbidrag--

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-12
ValutaNOKNOK
Goodwill--
Sum immaterielle midler5-
Sum anleggsmidler1330
Tomter, bygninger og annen fast eiendom--
Maskiner/anlegg/biler--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler--
Sum varige driftsmidler--
Aksjer/Investeringer i datterselskap--
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige--
Investeringer i aksjer og andeler--
Andre fordringer--
Sum finansielle anleggsmidler128-
Sum varelager--
Kundefordringer722820
Konsernfordringer--
Sum fordringer736848
Sum investeringer--
Kasse/Bank/Post194146
Sum Kasse/Bank/Post194146
Sum omløpsmidler930994
Sum eiendeler1 064994
Aksje/Selskapskapital3030
Annen innskutt egenkapital--
Sum innskutt egenkapital3030
Sum opptjent egenkapital−181
Annen egenkapital01
Sum egenkapital1231
Sum avsetninger til forpliktelser--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner--
Langsiktig konserngjeld635745
Ansvarlig lånekapital--
Sum annen langsiktig gjeld--
Annen langsiktig gjeld--
Sum langsiktig gjeld635745
Gjeld til kredittinstitusjoner--
Leverandørgjeld10858
Skyldig offentlige avgifter10161
Kortsiktig konserngjeld--
Annen kortsiktig gjeld20899
Sum kortsiktig gjeld417218
Sum gjeld1 051963
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 064994
Garantistillelser--
Pantstillelser--
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

HADSEL ASVO KOMPETANSE AS

Org nr 828 703 412

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo