Proff
Proff

Magnus Tax Accounting AS

Org nr995 513 951
AdresseKanalsletta 4, 4033 Stavanger

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn00000
Leder annen godtgjørelse00000

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter123677829556679
Annen driftsinntekt----0
Sum driftsinntekter123677829556679
Varekostnad01661775724
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader0359522520535
Herav kun lønn0305450450450
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader17157104122113
Driftsresultat107−525−1438
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt00020
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt01222
Sum finansinntekter01242
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad75226
Andre finanskostnader01851
Sum annen finanskostnad01851
Sum finanskostnader751087
Resultat før skatt99−916−1473
Sum skatt---01
Ordinært resultat99−916−1472
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat99−916−1472
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler00000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer17821341342290
Konsernfordringer-----
Sum fordringer17833341342290
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3071625109
Sum Kasse/Bank/Post3071625109
Sum omløpsmidler208104403347399
Sum eiendeler208104403347399
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital32−67−59−7572
Annen egenkapital---072
Sum egenkapital132334125172
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1313359526
Skyldig offentlige avgifter4251888499
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2154138143100
Sum kortsiktig gjeld7671361322227
Sum gjeld7671361322227
SUM EGENKAPITAL OG GJELD208104403347399
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Magnus Tax Accounting AS

Org nr 995 513 951

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo