Proff
Proff

Sameiet Elveparken Vest 3

Org nr998 426 324
Adressec/o Nedre Buskerud Boligbyggelag Nedre Torggate 5/7, 3015 Drammen

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt426363347347347
Sum driftsinntekter426363347347347
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader4953474235
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger122---
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader820306349276282
Driftsresultat−4552−492930
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt01232
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt22222
Sum finansinntekter23455
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad4----
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader4----
Resultat før skatt−4575−453534
Sum skatt-----
Ordinært resultat−4575−453534
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−4575−453534
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler6879000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler6879---
Sum varige driftsmidler6879---
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer03025
Konsernfordringer-----
Sum fordringer03036
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post117386457505470
Sum Kasse/Bank/Post117386457505470
Sum omløpsmidler117389457508476
Sum eiendeler184468457508476
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital-----
Sum opptjent egenkapital−13443439484449
Annen egenkapital−13443439484449
Sum egenkapital−13443439484449
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner129----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld1290000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld54771420
Skyldig offentlige avgifter00100
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld15171197
Sum kortsiktig gjeld6924192427
Sum gjeld19724192427
SUM EGENKAPITAL OG GJELD184468457508476
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Sameiet Elveparken Vest 3

Org nr 998 426 324

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo