Proff
Proff

Vekstra PeTo AS

Org nr983 482 953
AdresseBrugata 20, 2450 Rena

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--416455494
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter5 6394 5675 3604 9385 104
Annen driftsinntekt293822--
Sum driftsinntekter5 6684 6045 3824 9385 104
Varekostnad213203105153101
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader3 9233 2573 7953 3083 258
Herav kun lønn3 3372 6993 2582 8272 824
Ordinære avskrivninger4638381612
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 4741 2791 3901 4011 390
Driftsresultat12−1745460344
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt011042
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt25444
Sum finansinntekter261497
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad23222
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader23222
Resultat før skatt12−1706666348
Sum skatt-0141095
Ordinært resultat12−1705257254
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat12−1705257254
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler20525122823690
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler12216814515415
Sum varige driftsmidler12216814515415
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler8383838375
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler8383838375
Sum varelager-----
Kundefordringer922661736701966
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 1147438209271 204
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3303211 3311 110992
Sum Kasse/Bank/Post3303211 3311 110992
Sum omløpsmidler1 4441 0652 1512 0372 196
Sum eiendeler1 6491 3162 3792 2732 286
Aksje/Selskapskapital240235255255255
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital240235255255255
Sum opptjent egenkapital210194850797741
Annen egenkapital210194850797741
Sum egenkapital4504291 1051 052996
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld171110396815
Skyldig offentlige avgifter493255372325420
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld535521851818761
Sum kortsiktig gjeld1 1998871 2751 2211 290
Sum gjeld1 1998871 2751 2211 290
SUM EGENKAPITAL OG GJELD1 6491 3162 3792 2732 286
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her

Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Vekstra PeTo AS

Org nr 983 482 953

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo