Proff
Proff
Profile-7044480
Profile-7044438

VIKEN TRANSPORTSENTER AS

Org nr929 720 679
AdresseStanseveien 40, 0976 Oslo

Viken Transportsenter er en allsidig leverandør med lokal forankring i transportmarkedet på Østlandet.

Vi leverer tjenester til privatpersoner, små og mellomstore bedrifter, der våre tjenester skal utgjøre en forskjell. Innenfor transporttjenester på vei tilbyr vi utførelse med kran, skap, bud og vare, express, ADR, liftdumper, krok, tipp, flatvogn og maskintransport.

Vi er en hybrid-organisasjon, med vilje og få begrensninger for hvor langt vi er villig til å strekke oss, slik at vi effektivt kan løse de daglige og de mer komplekse utfordringer som kan være modne for nytenkning. Vi skal levere en høy grad av personlig service, til riktig pris, riktig tid og til riktig sted!

Vår visjon er å bli den mest betrodde leverandøren
på transport og tilhørende tjenester.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-12
Startdato

01.01.2022

Sluttdato

31.12.2022

LEDERLØNN

2022-12
ValutaNOK
Lønn-
Leder annen godtgjørelse-

RESULTATREGNSKAP

2022-12
ValutaNOK
Sum salgsinntekter33 876
Annen driftsinntekt−68
Sum driftsinntekter33 808
Varekostnad30 284
Beholdningsendringer-
Lønnskostnader2 581
Herav kun lønn2 108
Ordinære avskrivninger52
Nedskrivning-
Andre driftskostnader759
Driftsresultat133
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-
Inntekt på investering i datterselskap-
Sum annen renteinntekt-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-
Sum annen finansinntekt-
Sum finansinntekter-
Nedskrivning fin. anleggsmidler-
Sum annen rentekostnad122
Andre finanskostnader-
Sum annen finanskostnad-
Sum finanskostnader122
Resultat før skatt11
Sum skatt-
Ordinært resultat11
Ekstraordinære inntekter-
Ekstraordinære kostnader-
Skatt ekstraordinært-
Årsresultat11
Ordinært utbytte-
Ekstraordinært utbytte-
Tilleggsutbytte-
Sum utbytte-
Konsernbidrag-

BALANSEREGNSKAP

2022-12
ValutaNOK
Goodwill-
Sum immaterielle midler7
Sum anleggsmidler3 054
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-
Maskiner/anlegg/biler-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler2 723
Sum varige driftsmidler2 723
Aksjer/Investeringer i datterselskap113
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-
Investeringer i aksjer og andeler-
Andre fordringer10
Sum finansielle anleggsmidler324
Sum varelager-
Kundefordringer7 464
Konsernfordringer214
Sum fordringer7 729
Sum investeringer-
Kasse/Bank/Post425
Sum Kasse/Bank/Post425
Sum omløpsmidler8 153
Sum eiendeler11 208
Aksje/Selskapskapital30
Annen innskutt egenkapital-
Sum innskutt egenkapital30
Sum opptjent egenkapital−76
Annen egenkapital−76
Sum egenkapital−46
Sum avsetninger til forpliktelser-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner3 009
Langsiktig konserngjeld-
Ansvarlig lånekapital-
Sum annen langsiktig gjeld-
Annen langsiktig gjeld-
Sum langsiktig gjeld3 009
Gjeld til kredittinstitusjoner-
Leverandørgjeld3 618
Skyldig offentlige avgifter330
Ordinært utbytte-
Ekstraordinært utbytte-
Tilleggsutbytte-
Sum utbytte-
Kortsiktig konserngjeld313
Annen kortsiktig gjeld3 985
Sum kortsiktig gjeld8 245
Sum gjeld11 254
SUM EGENKAPITAL OG GJELD11 208
Garantistillelser-
Pantstillelser-
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

VIKEN TRANSPORTSENTER AS

Org nr 929 720 679

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo