Proff
Proff

NORDISK BILGARANTI AS

A
Proff Premium rating
A Lav risiko
Org nr927 425 335

På BilBeskyttelse.no møter du en genuin interesse for biler samtidig som et stort ønske om å gjøre ærlige og profesjonelle avtaler hvor begge parter føler seg trygge. Vår ambisjon er å levere den mest kompetente garantiservicen på bilmarkedet. Hos oss på BilBeskyttelse ligger vi alltid et hestehode foran. Våre ansatte består av eksperter på bilindustrien. Vår kundeservice strever alltid etter å gi deg en god og sannferdig håndtering av hver sak og har som ambisjon å løse situasjonen din på den raskeste og smidigst mulige måten. Vi har alltid som mål å gjøre oss kjent med hver kundes situasjon og tilpasse oss etter dine forutsetninger.

Vi utfører kjøretøyinspeksjon, garanti på privateide biler og er ansvarlige for feil som dekkes av garantien og oppstår i garantiperioden. Garantien er gyldig i ett år av gangen og kan forlenges av garantisten inntil tre år, dette forutsetter at kjøretøyet er godkjent under kjøretøyinspeksjonen. Garantien har en karantenetid på 30 dager før den trer i kraft. Garantien dekker skader i henhold til listede komponenter på kjøretøyet slik som er angitt på garantisertifikatet.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

12.07.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

LEDERLØNN

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Lønn--
Leder annen godtgjørelse--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Sum salgsinntekter13 805-
Annen driftsinntekt7-
Sum driftsinntekter13 812-
Varekostnad6 658-
Beholdningsendringer--
Lønnskostnader00
Herav kun lønn0-
Ordinære avskrivninger--
Nedskrivning--
Andre driftskostnader5 434100
Driftsresultat1 720−100
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern--
Inntekt på investering i datterselskap--
Sum annen renteinntekt0-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap--
Sum annen finansinntekt21-
Sum finansinntekter21-
Nedskrivning fin. anleggsmidler--
Sum annen rentekostnad--
Andre finanskostnader102-
Sum annen finanskostnad102-
Sum finanskostnader102-
Resultat før skatt1 639−100
Sum skatt3900
Ordinært resultat1 249−100
Ekstraordinære inntekter--
Ekstraordinære kostnader--
Skatt ekstraordinært--
Årsresultat1 249−100
Ordinært utbytte612-
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte612-
Konsernbidrag--

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Goodwill--
Sum immaterielle midler-0
Sum anleggsmidler00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom--
Maskiner/anlegg/biler--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler--
Sum varige driftsmidler--
Aksjer/Investeringer i datterselskap--
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige--
Investeringer i aksjer og andeler--
Andre fordringer--
Sum finansielle anleggsmidler--
Sum varelager--
Kundefordringer1 926-
Konsernfordringer--
Sum fordringer1 929-
Sum investeringer--
Kasse/Bank/Post90125
Sum Kasse/Bank/Post90125
Sum omløpsmidler2 83025
Sum eiendeler2 83025
Aksje/Selskapskapital3030
Annen innskutt egenkapital--
Sum innskutt egenkapital3030
Sum opptjent egenkapital538−100
Annen egenkapital5380
Sum egenkapital568−70
Sum avsetninger til forpliktelser-0
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner--
Langsiktig konserngjeld--
Ansvarlig lånekapital--
Sum annen langsiktig gjeld--
Annen langsiktig gjeld--
Sum langsiktig gjeld00
Gjeld til kredittinstitusjoner--
Leverandørgjeld82-
Skyldig offentlige avgifter--
Kortsiktig konserngjeld--
Annen kortsiktig gjeld1 17895
Sum kortsiktig gjeld2 26295
Sum gjeld2 26295
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 83025
Garantistillelser--
Pantstillelser--
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

NORDISK BILGARANTI AS

Org nr 927 425 335

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo